BCA_2009-10_Sem_5_MIS

BCA_2010-11_Sem_6_DotNetFrameWork

BCA_2010-11_Sem_6_NS

BCA_2011-12_Sem_3_OSPMB

BCA_2011-12_Sem_3_TOC-2BCA_2011-12_Sem_5_CG

BCA_2011-12_Sem_5_MIS

BCA_2011-12_Sem_5_WP

CA_2011-12_Sem_3_TOC

BCA_2011-12_Sem_3_CBNST

BCA_2014-15_Sem_1_BusinessComm

BCA_2014-15_Sem_1_FOC

BCA_2014-15_Sem_1_MFCS

BCA_2015-16_Sem_2_OOPS

BCA_2015-16_Sem_2_SAD

BCA_2014-15_Sem_1_ProgrammingInC

BCA_2014-15_Sem_2_DataStructure

BCA_2014-15_Sem_3_TOC

BCA_2015-16_Sem_3_CBNST

BCA_2014-15_Sem_4_DCN

BCA_2014-15_Sem_4_OS

BCA_2014-15_Sem_4_SE

BCA_2014-15_Sem_5_CG

BCA_2015-16_Sem_5_MIS-2

BCA_2015-16_Sem_5_WP

BCA_2015-16_Sem_3_CBNST-2

BCA_2015-16_Sem_3_DBMS

BCA_2015-16_Sem_3_TOC

BCA_2015-16_Sem_4_DCN

BCA_2015-16_Sem_4_SE

BCA_2015-16_Sem_4_VB

BCA_2015-16_Sem_5_CG

BCA_2015-16_Sem_5_DotNet

BCA_2015-16_Sem_5_MIS

BCA_2014-15_Sem_6_NS

BCA_2015-16_Sem_1_BusinessComm

BCA_2015-16_Sem_1_FOC

BCA_2015-16_Sem_1_MFCS

BCA_2015-16_Sem_1_ProgrammingInC

BCA_2015-16_Sem_2_DataStructure

BCA_2015-16_Sem_5_WP-2

BCA_2015-16_Sem_6_DotNetFrameWork

BCA_2015-16_Sem_6_NS

BCA_2016-17_Sem_1_BusinessComm

BCA_2016-17_Sem_1_BusinessComm-2

BCA_2016-17_Sem_1_FOC

BCA_2016-17_Sem_1_FOC-2

BCA_2011-12_Sem_5_WP

BCA_2016-17_Sem_1_MFCS

BCA_2016-17_Sem_1_MFCS-2

BCA_2016-17_Sem_1_ProgrammingIn

CBCA_2016-17_Sem_2_DataStructure

BCA_2016-17_Sem_2_DE

BCA_2016-17_Sem_2_OOPS

BCA_2016-17_Sem_2_SAD

BCA_2016-17_Sem_3_CBNST

BCA_2016-17_Sem_3_DBMS

BCA_2016-17_Sem_3_OSPM

BCA_2016-17_Sem_3_TOC

BCA_2016-17_Sem_4_DCN

BCA_2016-17_Sem_4_OS

BCA_2016-17_Sem_4_SE

BCA_2016-17_Sem_4_VB

BCA_2016-17_Sem_5_CG

BCA_2016-17_Sem_5_DotNet

CA_2016-17_Sem_5_MIS

BCA_2016-17_Sem_5_WP

BCA_2016-17_Sem_6_DotNetFrameWork

BCA_2017-18_Sem_1_BusinessComm

BCA_2017-18_Sem_1_FOC

BCA_2017-18_Sem_1_MFCS

BCA_2017-18_Sem_1_ProgrammingInC

BCA_2017-18_Sem_2_DataStructure

BCA_2017-18_Sem_2_DataStructure-2

BCA_2017-18_Sem_2_DE

BCA_2017-18_Sem_2_OOPS

BCA_2017-18_Sem_2_OOPS-2

BCA_2017-18_Sem_2_SAD

BCA_2017-18_Sem_3_CBNST

BCA_2017-18_Sem_3_DBMS

BCA_2017-18_Sem_3_TOC

BCA_2017-18_Sem_4_DCN

BCA_2017-18_Sem_4_OS

BCA_2017-18_Sem_4_SE

BCA_2017-18_Sem_4_VB

BCA_2017-18_EVS

BCA_2017-18_Sem_6_DotNetFrameWork

BCA_2017-18_Sem_6_NS

BCA_2017-18_Sem_6_NS2

BCA_2018-19_Sem_2_DataStructure

BCA_2018-19_Sem_2_DE

BCA_2018-19_Sem_2_OOPS

BCA_2018-19_Sem_2_SAD

BCA_2018-19_Sem_4_DCN

BCA_2018-19_Sem_4_OS

BCA_2018-19_Sem_4_SE

BCA_2018-19_Sem_4_VB

BCA_2018-19_EVS